skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Informujemy rodziców dzieci objętych

rekrutacją uzupełniającą  2017/2018

(Rodzice, którzy ZŁÓŻYLI WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY o przyjęcie dziecka do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu),            że w dniu 25 maja  2017 roku na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów

zakwalifikowanych(co nie oznacza przyjęcia kandydata do przedszkola)i  niezakwalifikowanych do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2017/2018. Druk tego dokumentu należy odebrać w przedszkolu i wypełniony złożyć w Kancelarii  przedszkola tylko w dn. 29 lub 30 maja 2017r.

W dniu 1 czerwca 2017r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną  podane do publicznej wiadomości  listy kandydatówprzyjętych i nieprzyjętych do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

WAŻNE !!! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA OD 4 DO 5 MAJA 2017 R.


W związku z decyzją Wójta Gminy Podegrodzie o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego


ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla dzieci w wieku od 3do 6 lat do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2017/2018.


,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczeniami) można pobrać 4 lub 5 maja 2017r. w kancelarii przedszkola w godzinach pracy przedszkola tj. od godz. 6.30 do 16.30 (2 maja 2017r. tylko w godzinach dopołudniowych)lub na stronie internetowej w zakładce  Pliki do pobrania/Rekrutacja


W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach 4 do 5 maja 2017r.
Terminy i kryteria rekrutacji umieszczone są w budynku przedszkola na tablicy ogłoszeń.

Przedszkole dysponuje dodatkowymi 25 wolnymi miejscami

DRODZY RODZICE!!!

 

Informujemy rodziców dzieci objętych  rekrutacją  2017/2018

(Rodzice, którzy ZŁÓŻYLI WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY przyjęcie dziecka do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu), że w dniu 20 kwietnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną  podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych (co nie oznacza przyjęcia kandydata do przedszkola) niezakwalifikowanych do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu. Prosimy o potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2017/2018.                                                                                                   

Druk tego dokumentu należy odebrać w przedszkolu i wypełniony złożyć w Kancelarii  przedszkola tylko w dn. 26 lub 27 kwietnia 2017r.

 W dniu 28 kwietna 2017r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną  podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu.

 

Uwaga Rodzice!!! Rekrutacja 2017/2018

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3do 6 lat do przedszkola i oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego na rok szkolny 2017/2018.

,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczeniami) można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach pracy przedszkola

tj. od godz. 6.30 do 16 .30 lub na stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania/Rekrutacja

W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach

od 28 marca do 10 kwietnia 2017r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji umieszczone są w budynku przedszkola na

tablicy ogłoszeń oraz ,, Wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Przedszkole dysponuje 35 wolnymi miejscami

 

 

UWAGA RODZICE

Uwaga Rodzice!

W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu odbędzie się w późniejszym terminie .

Nowości w naborze do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018  jest szczególny w zakresie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych), dlatego należy dokładnie zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadziła reforma systemu oświaty.

Z ustawy o systemie oświaty wykreślono rozdział 2a i z dniem 26 stycznia 2017 r. zaczął obowiązywać rozdział 6 w ustawie - Prawo oświatowe o takim samym tytule - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

Oznacza to, że od 26 stycznia 2017 r. nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego jest opisywany w dwóch ustawach:

1)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 (czynności podejmowane jeszcze w roku szkolnym 2016/17),

2)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty).

Dwie zmiany w zasadach rekrutacji

Zmiana 1. W ustawie przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zamieszczono uregulowania przejściowe:

Wyjątkowo na rok szkolny 2017/2018 nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący  (wójt, burmistrz lub prezydent, który wypowiada się w formie zarządzenia) ma określić:

1) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

2) terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, 

3) terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Także na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący (ustala rada gminy, która wypowiada się w formie uchwały) publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:

1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

3) liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Uchwała w tej sprawie, jako akt prawa lokalnego podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Zmiana 2. W ustawie - Prawo oświatowe zamieszczono nowe uregulowania:

1) ułatwienie dla dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka – to dziecko, jeśli wniosek złożą rodzice, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której realizowało roczny obowiązek, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

2) określenie okresu publikowania list dzieci - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów odwoławczych, ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Termin rozpoczęcia rekrutacji od 28 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017r., wnioski i oświadczenia można pobrać ze strony w zakładce Pliki do pobrania, lub osobiście w kancelarii w godzinach pracy przedszkola tj od godz. 6:30 do 16:30.

MAGIK W PRZEDSZKOLU

8 marca przedszkolaki  miały okazję oglądać niezwykłego gościa, jakim był Iluzjonista, który wprowadził wszystkich w świat magii. Na wstępie włączając się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, przeczytał wiersz po czym rozpoczął pokaz magii, który był absolutnie fantastyczny co można było zauważyć po minach dzieci oraz gromkich brawach po wykonanych sztuczkach.

więcej zdjęć w galerii