skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Koncepcja pracy

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 9/2014/2015

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

z dnia 28.08.2015r.

KONCEPCJA  PRACY gminnego   PRZEDSZKOLA    W  podegrodziu  NA LATA      2015- 2018

Podstawa Prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz akty wykonawcze do ustawy

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.  Dz. U.                  z 2015r. poz. 1270)

 •  Rozporządzenie Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2012 r.  poz. 997),

 • Statut Przedszkola

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów.

 

II. Wizja Przedszkola

1. Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

2. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

3. Rzetelnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, dba o ich sukcesy.

4. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

5. Stwarza atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

6. Wspiera w swych działaniach indywidualny rozwój każdego dziecka.

7. Stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, samorealizacji i poznawania otaczającej    rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Zajęcia oparte są na  metodach aktywizujących

.9.  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

10. Działania Przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiamy mu wszechstronny rozwój osobowości.

11. Zatrudnia wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.

12. Społeczność przedszkola przestrzega praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

13. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym oraz współpracuje ze środowiskiem.

14. Przedszkole kultywuje zwyczaje i tradycje związane z dziedzictwem kulturowym regionu podegrodzkiego.

III. Misja Przedszkola

Przedszkole :


1. Skoncentrowane jest na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności.

2.  Jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów, wspiera w pokonywaniu trudności i barier.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

6. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do poprawy jakości pracy.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

 • ciekawe świata

 • radosne

 • ufne w stosunku do nauczycieli

 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

 • kulturalne i tolerancyjne

 • uczciwe i prawdomówne

 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej

 • odpowiedzialne i obowiązkowe

 • świadome zagrożeń

 

Nasza misja:

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju

 • Rozwija aktywność twórczą

 • Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką

 • Obcuje ze sztuką

 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

 • Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

 • Poznaje swoje prawa

 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

 

Model absolwenta :

                                                          

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole

 

- wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z  

           korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • umiejętność koncentracji, wytrwałość

 • umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie

           współdziałać z rówieśnikami

 • samodzielność

 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

 • odporność na stres

 

posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób

           zrozumiały dla innych

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

 • podstawową wiedzę o świecie,  

 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane

           nie hamowały jego aktywności

 

umie, rozumie i zna :

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona

            zadanie

 

rozumie i zna :

 • prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

 • zasady kultury współżycia, postępowania

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

 

nie obawia się:

 • występować publicznie

 • reprezentować grupę, przedszkole

 • chwalić się swoimi pomysłami

 • wykazywać inicjatywę w działaniu

 • wyrażania swoich uczuć

 

System wartości:

 

 • Twórczość- dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.

 • Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.

 • Doskonałość– dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.

 • Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.

 • Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

 • Piękno- dziecko dostrzega wartości w sztuce ( literatura, plastyka, muzyka, taniec ) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

 

Dziecko ma prawo do :

 

 • życia i rozwoju

 • swobody myśli, sumienia i wyznania

 • serdecznej miłości i ciepła

 • spokoju i samotności, gdy tego chce

 • snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego

       rozwoju

 • pomocy i ochrony przed przemocą

 • pomocy ze strony dorosłych

 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania

 • doświadczenia konsekwencji swego zachowania

 • zdrowego żywienia

 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

 • wspólnoty i solidarności w grupie

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA  2015- 2018

 

Założenia główne:

 1. Organizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole.

 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, pełnienie roli doradczej i wspierającej wobec rodziców.

 3. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków do zabawy i edukacji.

 4. Promowanie dbałości o swoje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.

 5. Rozwijanie kompetencji społecznych.

 6. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

 7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

 8. Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem.

     

Cele strategiczne

Zadania

Spodziewane efekty


Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • Modyfikowanie kodeksów grupowych – „systemów motywacyjnych”, zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci;

 • Wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących;

 • Diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, zachowań i potrzeb dzieci poprzez obserwację
  i analizę wytworów działalności dziecięcej,

 • Realizacja programu wychowawczego (załącznik w dokumentacji przedszkola);

 • Ewaluacja działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;

 • Propagowanie i przestrzeganie praw dziecka;

 • Uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości i postaw prospołecznych;

 • Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej;

 • Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci
  z emocjami;

 • Stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy
  i przedszkola oraz poza nim;


 • dzieci nabywają wiadomości
  i umiejętności zgodnie z podstawa programową


 • w przedszkolu dzieci pobudzane są do rozwoju własnej aktywności


 • w przedszkolu respektowane są normy społeczne


Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu.


 • Opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola,

 • Trafny dobór programów wychowawczych
  i dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową;

 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
  z rodzicami;

 • Wypracowanie oferty zajęć dodatkowych, sprzyjającej rozwojowi zainteresowań, zdolności i talentów dzieci;

 • Wdrażanie aktywizujących  metod pracy z dziećmi,

 • Wszystkie  działania wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńcze są planowane w ujęciu rocznym i miesięcznym


 • przedszkole ma opracowaną koncepcję pracy przedszkola;


 • oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej;


 • procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci mają charakter zorganizowany;

 • w przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych;


Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku;


 • Wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami;

 • Włączanie rodziców w działania przedszkola;

 • Przygotowanie „kącików dla rodziców” z ciekawymi artykułami, informacjami, poradami dotyczącymi wychowania dziecka,

 • Promowanie założeń pracy przedszkola w mediach;

 • Współpracowanie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w celu wspomagania rozwoju dziecka;

 • Pozyskiwanie sojuszników przedszkola;

- współpraca z Policją i Państwową Strażą Pożarną,

- współpraca z placówkami oświatowymi,

- współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym;

- prowadzenie strony internetowej przedszkola;


 • zasoby środowiska wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju;


 • promowana jest wartość wychowania przedszkolnego;


 • rodzice są partnerami przedszkola;


Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy;


 • Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć;

 • Podniesienie stopni awansu zawodowego nauczycieli,

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego ;

 • Prowadzenie corocznego monitoringu realizacji podstawy programowej;

 • Usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu o wnioski z ewaluacji wewnętrznej;

 • Opracowanie procedury obiegu informacji.


 • przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie;


 • przedszkole ma opracowany wewnętrzny nadzór pedagogiczny;


 • w przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach:

- do spraw ewaluacji,

- do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- zespół redakcyjny

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.

 2. Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.

 3. Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

 4. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.

 5. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowaniu innowacji i eksperymentów.

 6. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.

 

Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty :

 1. Zmniejszy się występowania zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.

 2. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

 3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.

 4. Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.

 5. Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.

 6. Znane i akceptowane przez wszystkich będą prawa dziecka.

 7. Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.

 8. Wrośnie skuteczność pracy nauczycieli.

 9. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.

 10. Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej (forma warsztatowa, zespołowa)

 11. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 12. Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

 13. Poprawi się stan przedszkolnego ogrodu i teren wokół budynku.

Kierunki działań priorytetowych w latach 2015-2018:

Rok szkolny 2015/2016 - ,,Książka Nasz Przyjaciel , który uczy , bawi i wychowuje”                1.Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Rok szkolny 2016/2017 - ,,Dbam o swoje zdrowie                                                           2.Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa , odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego . Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych , propagowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa.

Rok szkolny 2017/2018 - Chronię środowisko naturalne- Mały badacz i odkrywca          3. Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw proekologicznych , rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin , zwierząt i ludzi. Rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie.

 

             Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane również będą metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

 

Do metod tych należą m. in.:

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

 • Opowieść ruchowa,

 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

 • Praca szkolna K.Orffa,

 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

 • Pedagogika zabawy wg.KLANZA,

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,

 • Metoda Dobrego Startu:

  • Alfabet Piosenek,

  • Śpiewane Litery,

 • Relaksacja,

 • Techniki parateatralne, bajko terapia,

 • Zabawy paluszkowe.

 

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach Programy:

 1. Wybrany Program wychowania przedszkolnego  

 • Program Profilaktyki

 • Program Wychowawczy.

 • Programy własne nauczycieli

 • Program edukacji regionalnej,, Podegrodzie moja mała ojczyzna”.

 • Program logopedyczny ,,Ucz się poprawnego słowa aby łatwa była mowa”

 • Program Gimnastyki korekcyjnej ,,…..

 • Programy zewnętrzne

 • Program antynikotynowy  ,, Czyste powietrze wokół nas”

 • Program Kubusiowi przyjaciele natury

oraz plany :

 • Kółka plastycznego

 • Kółka teatralnego

 • Kółka logopedycznego

 • Kółka gimnastyki korekcyjnej

 • Kółka terapii pedagogicznej

………………………

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • Nasze cele wychowania i nauczania ,

 • Działania zorientowane na dziecko,

 • Aktualne pory roku,

 • Święta i uroczystości,

 • Tradycje przedszkola.

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI
1. Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę pracy pedagogicznej  opartej na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:
- „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej);
- kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników);
- diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco;
- „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

2. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
- prezentacji dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, wokalne), wystawy prac dzieci;
- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
- kroniki przedszkolnej;
- rozmów z dziećmi.
PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI (5-letnich)
 Etap procesu diagnozy
1.  Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy; Wrzesień
2.  Przeprowadzenie diagnozy wstępnej; Wrzesień-listopad
3.  Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej, potwierdzone podpisem rodzica; listopad
4.  Ustalenie działań wspomagających ; listopad
5.  Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci; na bieżąco
6.   Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie stopnia gotowości szkolnej kwiecień
7.  Ocena osiągnięć rozwojowych w II półroczu
8.  Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolnej dzieci z wydaniem informacji o gotowości-kwiecień.                                                                                                                                                                   

ADAPTACJA  NOWYCH  DZIECI

 

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

 • Bliska więź dziecka  z rodzicami

 • Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,

 • Nadopiekuńczość rodziców,

 • Liberalne wychowanie,

 • Małe poczucie bezpieczeństwa.

 

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,

 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,

 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,

 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,

 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

 

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w  przedszkolu  z rówieśnikami,

 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

 • Cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte”

 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,

 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),

 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,

 • Udział dzieci wraz z rodzicami  w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: mikołajki, zabawa karnawałowa, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Dla rodziców:

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

 

 • Wywieszanie na gazetce dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, zamieszczanie na stronie internetowej  informacji dotyczących   przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola, oraz publikacji dotyczących adaptacji .

 • Zorganizowanie spotkań w przedszkolu

Plan spotkań będzie zawierał:

 • krótkie  rozmowy z rodzicami mające na celu wskazanie rodzicom, jak przygotować dziecko do zmiany , jaka nastąpi w ich życiu po przyjściu do przedszkola,

 • swobodne zabawy dzieci, zabawy zorganizowane przez nauczyciela,

 • zapoznanie z salą i zwiedzanie całego przedszkola (szczegółowe scenariusze tych spotkań przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia),

 • pasowanie na przedszkolaka – uroczystość z udziałem dzieci wcześniej chodzących do przedszkola (krótki program artystyczny dla nowych dzieci, pasowanie na przedszkolaka, wręczanie upominków własnoręcznie wykonanych przez starszaków).

 

PODZIAŁ KOMPETENCJI  W PRZEDSZKOLU

Każdego roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej dyrektor przedszkola przydziela poszczególnym nauczycielom zadania dodatkowe.

Do zadań o szerszym zasięgu należy m.in.:

 • Pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej,

 • Funkcja lidera WDN,

 • Współpraca z poradnią  psychologiczno – pedagogiczną,

 • Prowadzenie struny internetowej

 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej,

 • Badanie losów absolwentów,

 • Promocja przedszkola,

 • Dekoracja placówki.

Zakresy kompetencji są konsultowane z nauczycielami oraz zgodne z ich preferencjami. Przydzielane na ogół długofalowo w celu osiągania bardzo dobrych wyników pracy w określonej dziedzinie.

 

DECYZJE PODEJMOWANE W PLACÓWCE

 

A

B

C

D

 

X

     

Projektowanie organizacji pracy placówki

X

     

Zatrudnianie personelu

   

X

 

Ustalanie składu grup

X

     

Przyjmowanie nowych dzieci

   

X

 

Koncepcja pedagogiczna pracy przedszkola

   

X

 

Współpraca w zespołach (kto z kim?)

X

     

Praktyki pedagogiczne

 

X

X

 

Wystrój wnętrz

   

X

X

Innowacje, programy

 

X

   

Rozkłady materiałów, plany pracy wych. – dydakt.

X

     

Urlopy

X

     

Doskonalenie zawodowe

   

X

 

Wyjazdy z dziećmi, wycieczki

X

     

Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi

X

     

Przydział zadań dla pracowników

X

     

Praca personelu administracyjno - obsługowego

X

     

Organizacja i prowadzenie narad

   

X

 

Święta z udziałem dzieci

X

   

X

Opinie o pracy nauczyciela

X

   

X

Zakupy

   

X

 

Współpraca z innymi instytucjami, promocja

 

A – dyrektor samodzielnie,

B – nauczyciele grup,

C – zespół nauczycieli i dyrektor,

D – Rada Rodziców

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

 

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU  PEDAGOGICZNEGO

 

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych.

 • Zespól ds. ewaluacji

 • Zespól ds. wychowania przedszkolnego

 • Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • Zespół do spraw promocji

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień , prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach wdn-u.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w lekcjach religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.

Zajęcia dodatkowe

 • Religia

 • Język angielski dla młodszych dzieci

 

kółka zainteresowań:

 • teatralne

 • plastyczne

kółka stymulujące rozwój:

 • logopedyczne

 • gimnastyki korekcyjnej

 • terapii pedagogicznej

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

W procesie wychowania i edukacji  w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 • Wszechstronny rozwój dziecka,

 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 • Zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 • Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania  z rodzicami oraz Radą Rodziców,

 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

 • Organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,

 • Organizację uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. , inscenizacje, konkursy,

 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień KEN, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, .,

 • Organizację akcji: „Sprzątanie Świata”,, Uśmiech za uśmiech”

 • Konkursy, wycieczki,

 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

 

 • Współpraca z placówkami przedszkolnymi  – przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach,

 • Współpraca z zespołem szkól podstawowo- gimnazjalnych im bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu

Nauczyciele i dzieci 5- 6-letnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,

 • Wolontariat   młodzieży gimnazjalnej przy współpracy z pedagogiem szkolnym

 • Badanie losów absolwentów placówki (gromadzenie opinii o dzieciach sporządzane przez nauczycieli szkoły),

WSPÓŁPRACA Z INNYMI  INSTYTUCJAMI

 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie Gminy. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

 

Współpraca z:

 • Urzędem  Gminy

 • Gminną Biblioteką publiczną - czytanie bajek w ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom i my też”,

 • Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu

 • Ze sponsorami.

 

PROMOCJA PLACÓWKI

 

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 • Prowadzenie kroniki przedszkola,

 • Organizacja uroczystości  przedszkolnych,

 • Prowadzenie strony internetowej placówki,

 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu ( Logo przedszkola  na podkoszulkach i czapkach )

 

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ


1. Koncepcja jest dostępna dla pracowników  (w kancelarii)  i rodziców (kącik dla rodziców) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej przedszkola
2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego , na wniosek nauczycieli , rodziców i pozostałych pracowników
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  -zmian modyfikacja koncepcji przy zmianie prawa oświatowego

4. Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniach ogólnych na początku roku, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji koncepcji

 • zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego

 • wszelkie aktualizacje i zmiany w koncepcji będą dokonywane przez Radę Pedagogiczną po zakończeniu roku szkolnego,

 • przy zmianie prawa oświatowego lub przy istotnych zmianach dokona się ewaluacji koncepcji przynajmniej raz na dwa lata

 • rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniu ogólnym ora w kąciku dla rodziców

 • rodzice mogą wyrazić swoje opinie, uwagi oraz zgłosić propozycje korzystając z ankiety dla rodziców  rozprowadzanej przez nauczycielki na zebraniach (w wersji papierowej poniższego formularza).

Szanowni Państwo za pośrednictwem niniejszej ankiety pragniemy uzyskać informacje na temat koncepcji pracy przedszkola, a uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszego doskonalenia pracy placówki.

 

 1. Czy znają Państwo „Koncepcję Pracy Przedszkola”

 2. W jaki sposób zapoznali się Państwo z Informacjami zawartymi w Koncepcji :

 • od Nauczyciela

 • na zebraniu

 • z informacji wyczytanych w kąciku dla rodziców

 • z informacji wyczytanych na stronie internetowej przedszkola

 

3.Czy akceptują Państwo „Koncepcję Pracy Przedszkola” TAK, NIE

 

Jeśli nie, to dlaczego ?

………………………………………………………………………………………..

4.Czy mają Państwo jakieś propozycje dotyczące wzbogacenia „Koncepcji Pracy Przedszkola”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Dodatkowe Państwa uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.