skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące

od 1 września 2020r.

na terenie Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

w czasie pandemii COVID-19

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez osoby zdrowe zgodnie z Procedurą

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w czasie pandemii COVID-19

( załącznik nr2)

2. W pierwszy dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice przekazują nauczycielowi

podpisane Oświadczenie rodzica dziecka, które będzie uczęszczało do Gminnego

Przedszkola w Podegrodziu w czasie pandemii Covid-( załącznik nr1)

3. Każda grupa przedszkolna przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali

4. Każde dziecko po wejściu do sali w pierwszej kolejności myje ręce

5. Nauczyciele regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny,

unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, nie podawania ręki na powitanie

Nauczyciele zobligowani są aby organizować pokaz właściwego mycia rąk i ich

dezynfekcji, odpowiadają za to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym

powietrzu

6. Należy zwrócić uwagę dzieci na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania

czy kasłania.

7. Do każdej grupy w miarę możliwości przyporządkowani będą stali nauczyciele i

personel pomocniczy

8. W grupie może przebywać do 25 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku ,

zabawy dla dzieci w salach nie będzie mniejsza niż 1,5 m2 na dziecko .

9. W salach należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub

zdezynfekować, a pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i zabawki którymi będą

bawić się dzieci należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

10. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych

przedmiotów ( wisiorków, naszyjników, bransoletek) lub zabawek

11. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie wyjścia na posiłki, na plac

zabaw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć

12. Każda grupa opuszcza salę zgodnie z harmonogramem, który uniemożliwi spotykanie

się ze sobą ( różne godziny posiłków, wyjść na spacer ,czy zabawy lub zajęcia na świeżym powietrzu).

13. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą ,

wewnątrz i na zewnątrz przedszkola, a w przypadku niemożności zachowania

dystansu obowiązani są nosić maseczki lub przyłbice.

14. W przedszkolu obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym.

15. Nauczyciele zaopatrzą się w numery telefonów lub inne możliwości szybkiego

skontaktowania się z rodzicami w razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu

zdrowia dziecka

16. Należy uzyskać od rodziców zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje

taka konieczność, w przypadku niepokojących objawów chorobowych.

17. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy

zachowaniu wymaganej odległości między grupami, a gdy nie będzie takiej

możliwości, mogą wyjść na spacer na pobliskie tereny rekreacyjne zachowując

dystans społeczny..

18. Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby, należy odizolowane je w

wyznaczonym pomieszczeniu, niezwłocznie powiadomić rodzica i postępować

zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka zakażenia

korona wirusem lub zachorowania na COVD-19 (załącznik nr 3)

20. Nie organizuje się żadnych wyjazdów i wycieczek.

 

ORGANIZACJA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEO PRZEDSZKOLA

1. Przed wejściem do przedszkola osoby dorosłe zobowiązane są do skorzystania z płynu

dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją

2. Rodzice wchodzą tylko do przedsionka przedszkola i zobowiązani są zakrywać usta i

nos maseczką lub przyłbicą.

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne

środki ochrony osobistej, jednakże nie ma obligatoryjnego wymagania co do ich

używania. Każdy pracownik podejmuje osobistą decyzję co do stosowania środków

ochrony osobistej.

4. W razie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka rekomendowane jest

używanie przez personel fartuchów z długim rękawem.

5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk

6. Mycie i dezynfekcja rąk odbywać się powinna zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami

rekomendowanymi przez GIS.

7. Dyrektor codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych tj. poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i

jadalni, krzesełek, klamek klawiatur, wyłączników.

8. Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na

opakowaniu środka do dezynfekcji. Niezbędne jest ścisłe przestrzeganie czasu

potrzebnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących.

9. Sale i zabawki myte i dezynfekowane są po wyjściu dzieci, łazienki w razie potrzeby

na bieżąco.

10. Pozostałe warunki dotyczące zbiorowego żywienia przestrzegane zgodnie z HACCAP

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek

objawów wskazujących na chorobę zakaźną ( wysoka temperatura, kaszel, duszności)

2. W przypadku podejrzenia choroby pracownik zostaje umieszczony w izolatce, która

znajduje się na piętrze i czeka na zdiagnozowanie i decyzje Sanepid zgodnie z

Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia korona

wirusem lub zachorowania na Covid-19 ( załącznik nr4)

3. Pomieszczenie wyposażone jest w niezbędne środki ochrony, płyn dezynfekujący i

oddzielone od pozostałych pracowników i dzieci.

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica dziecka, które będzie uczęszczało do Gminnego

Przedszkola w Podegrodziu w czasie pandemii Covid- 19

Załącznik nr 2 - Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w

czasie pandemii COVID-19

Załącznik nr 3 - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka

zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVD-19

Załącznik nr 4 - Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika

zakażenia korona wirusem lub zachorowania na Covid-19