skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Informacja

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 6 maja 2020 r. nasze przedszkole będzie czynne na następujących zasadach:

 1. Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola prosimy o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora w dniu poprzedzającym do godziny 15. (telefon nr:   e-mail: Messenger).
 2. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci (grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służbmundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizującyzadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).
 5. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosai ust podczas drogi do i z placówki.                                                                                      
 6. Na zajęciach WWRD wskazane przyłbice dla dzieci.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem
 8. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” . Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.
 9. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktośna kwarantannie lub w izolacji domowej.
 10. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotówczy zabawek.
 11. Wejście do przedszkola i parking jest z tyłu budynku Przedszkola tylko dla rodziców dzieci przedszkolnych.
 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 13. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej ( przed drzwi z tylu budynku z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, trzeba zadzwonić.
 14. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 15. Dzieci odbierane są przy drzwiach wejściowych przez pracownika obsługi, mierzona jest im temperatura termometrem na odległość dzieci zdrowe wpuszczane są do środka dezynfekują ręce.
 16. Przed salami znajdują się szatnie gdzie dzieci się rozbiera i wchodzi na salę.
 17.  Maseczki zdejmowane są przez rodziców i zabierane do domu. Odbieranie dziecka z przedszkola na tej samej zasadzie .Dzwonienie dzwonkiem pracownik obsługi przyprowadzi ubrane dziecko do drzwi.
 18. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodąz mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichaniaczy kasłania (w łokieć, nie w dłoń).
 19. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

dziecko

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka w czasie przebywania w przedszkolu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (gorączka powyżej 380C, kaszel, duszność, problem z oddychaniem), należy niezwłocznie odizolować je z grupy i umieścić w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu pod opieką pracownika wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, fartuch wodoodporny z długimi rękawami).
 2. Niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola, rodziców dziecka i powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Jeśli będzie tego wymagało zalecenie inspektora sanitarnego, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w której przybywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dzieci, z którymi miało kontakt dziecko podejrzewane o zakażenie.